17/07/2017

Dịch vụ về xác định giá giao dịch thị trường

TARGET cung cấp cho khách hàng dịch vụ về xác định giá giao dịch thị trường, thường được gọi là dịch vụ chuyển giá.

Dịch vụ này giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu quan trọng sau:

  • Tuân thủ quy định nhà nước về việc doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ chuyển giá hàng năm;
  • Thực hiện đúng nghĩa vụ thuế;
  • Giảm thiểu rủi ro về thuế trong giá mua bán;
  • Quản trị thuế hiệu quả trong tập đoàn hay giữa công ty mẹ và công ty con;

Dịch vụ hỗ trợ kê khai hồ sơ thuế và lập dự báo rủi ro trong giao dịch liên kết:

  • Hướng dẫn kê khai giao dịch liên kết trong quyết toán thuế TNDN;
  • Hỗ trợ kê khai giao dịch liên kết trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Lập dự báo rủi ro dưới hình thức chứng thư, nhận xét về những lỗ hỏng kế toán liên quan đến giao dịch liên kết, ước lượng các nghĩa vụ thuế về chuyển giá dưới góc độ chuyên môn, theo đó đưa ra các khuyến cáo kế toán cần thiết.

Khách hàng vui lòng tham khảo các văn bản liên quan đến việc thực hiện xác định giá thị trường
trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết sau:

Thông tư 66/2010/TT-BTC

Thông tư 201/2013/TT-BTC

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Dịch vụ Related