Dịch vụ

Dịch vụ

calculating-audit-risk

Dịch vụ kiểm toán

03/06/2017 Quản Trị

TARGET cung cấp cho các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Nhà quản lý, các Bên đầu tư và các Bên có liên quan khác […]

tuyen-dung1(3)

Dịch vụ tư vấn thuế

09/06/2016 Quản Trị

Tư vấn thuế là một vấn đề hết sức quan trọng và là mối quan hệ lớn nhất trong quá trình hoạt động kinh doanh […]

dv2

Dịch vụ quyết toán thuế

03/06/2016 Quản Trị

Nắm bắt dược tầm quan trọng của việc quyết toán thuế với doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ quyết toán thuế sẽ giúp bạn […]